Sbor dobrovolných hasičů

  • Adresa: 739 36 Bruzovice 41hasici
  • IČ: 64122166
  • Starosta Jiří Kočvara
  • Velitel Lumír Hrabec
  • Hlavní vedoucí mládeže Jiří Helvín ml.
  • www.hasicibruzovice.cz

Hasičská myšlenka žila zásluhou uvědomělých občanů, sdružených v rolnicko-čtenářské besedě v Bruzovicích od založení prvních českých sborů dobrovolného hasičstva na "frýdecku", a to v Sedlištích a v Dobré. V Bruzovicích byl sbor založen v roce dubnu 1897.

Připravovali půdu, aby krásné heslo Bližnímu ku pomoci, rodné obci a vlasti k obraně zapustilo kořeny i u nás v Bruzovicích. Než tato myšlenka uzrála a proměnila se ve skutek, uběhlo pět let.

Od svého počátku sbor sdružoval členy, dá se říci, všech sociálních vrstev tehdejší obce - všichni bez rozdílu svorní v jednotné myšlence hasičské. Svým nadšením a pílí zdolávali těžké začátky s pořizováním výzbroje a výstroje, často i s finančními půjčkami od svých členů.

Výcviky a školení se prováděly pravidelně v nedělních podvečerech - bez volných sobot a jakýchkoli úlev. Z historických zápisů však také zjišťujeme, že byla i období, kdy výbor určoval několikakrejcarové pokuty za neúčast. Za to, že překonali všechny strasti a potíže, že vybudovali životaschopný sbor a předali jej s dobrou perspektivou následným generacím, jim můžeme být vděční.

Při bilancování historie sboru, jeho úspěchů i nezdarů, dlužno připomenout naší dlouholetou bolest. Hasičská zbrojnice byla v obci vybudována v roce 1904. Skromným začátkům plně vyhovovala. Z počátku byla v budově i obecní knihovna, později obecní úřad. Stísněné prostory přestaly vyhovovat. Ze sborových zápisů je patrno, že už od roku 1941 se dějinami sboru vine jako červená nit potřeba a požadavek vybudování nové zbrojnice. Přes různé přísliby i slavnostní položení základního kamene v roce 1947 (50. výročí založení sboru) a další postupná jednání v následujících létech se tento záměr, bohužel, nepodařilo uskutečnit. Nebylo a není ve finančních možnostech sboru i obce výstavbu zbudovat. Na druhé straně musíme uznat, že obec (zastupitelstvo, či národní výbor) vždy vycházela dle svých možností všem požadavkům sboru vstříc.

Základem činnosti sboru byla vždy dobrovolná a uvědomělá spolupráce všech členů. V tom smyslu byla vedena i výchova dětí v rodinách. Když se zpětně poohlédneme na průběžné složení členské základny sboru od jeho prvopočátku, vidíme, že bylo hrdostí synů a vnuků zaujmout místo po předcích. Tak se vždy setkávali při jakékoli práci - mladí aktivní činností, starší svou radou a zkušenostmi. Je smutné konstatovat, že v posledních létech mládež nemá přílišný zájem o sborovou činnost - je příliš mnoho jiných lákadel a dobrovolná kázeň není přitažlivá. Jsem však optimistou a věřím, že i naše bruzovská mládež pochopí, že v přátelském kolektivu najdou možnost naplnění svého volného času a pochopí smysl dlouhodobé historie hasičské myšlenky pro její udržení do dalších let. První vlaštovky v podobě několika nových mladých členů se již objevily.

Obětavou, náročnou a dobrovolnou práci dělají členové hasičského sboru proto, že je k tomu zavazuje dlouholetá historie a členská i občanská povinnost dělat kromě svých osobních věcí i něco pro společnost a naši krásnou obec.

V celé své historii se bruzovští hasiči nezabývali jen svou spolkovou činností, ale byli vždy v čele všech společenských akci v obci, ať už se jednalo o zábavy a plesy či fyzickou výpomoc při budování obce. V minulosti hasiči významně podporovali činnost ochotnického divadelního kroužku JIRÁSEK. Každoročně organizují turnaj malé kopané "O putovní pohár SDH Bruzovice".

Památník sboru dobrovolných hasičů v Bruzovicích 1897-1937 (27.73 MB)